ان الله يحب التوابين ""
اين رو من نگفتم خود خدا گفته خودش گفته اگه اندازه تموم عالم گناه داشته باشين اگه توبه کنين ميشين مثل روزي که به دنيا اومده باشين ..خودش گفته ذکر استغفر الله از رو زبونتون نيفته ......بابا نگفته بار اول که توبه کردين مي بخشم باردوم مي بخشم ولي بار دهم بارهزارم  شد نمي بخشم گفته هر چند بار توبه کني مي بخشم به شرطي که واقعا توبه کني يعني که با خودت نگي:1- حالا ما توبه مي کنيم ولي بعد دوباره گناه مي کنيم2-حالا ما توبه مي کنيم ولي معلوم نيس خدا ببخشه........نه بايدخوشگل توبه کني صاف و ساده اونوقت نه تنها خدا می بخشتت بلکه دوست هم داره بد نيس اينو هم بدونيم که خداوند مي فرمايد:اگر اين امتي که خلق کردم گناه نمي کردن يه امت ديگه خلق مي کردم تا گناه کنن و من ببخشمشون .!اين يعني آخر
 ارحم والراحمين.........خداييش کي رو سراغ داريم اين جوري باشه بهترين دوستمونم که باشه يه بار دو بار فوقش10 بار اشتبا هامونو ببخشه تازه بعدشم صد بار ميکنه تو چشممون ولي خدا مي گه هر وقت توبه کني نه تنها مي بخشمت بلکه دوستت هم دارم!(همين کارارو کردي ما پرو شديم)
ولي يادمون نره :مرگ از همه چيز به ما نزديک تره پس هي توبه هامونو عقب نيندازيم شايد ديگه وقتي برا ي نفس کشيدن نداشته باشيم چه رسد به توبه کردن!