بسم الله

قبول داری که بعضی دلتنگی ها را نمیشود گفت .......

همه چیز که گفتنی نیست .....هست ؟!