بسم الله

مهربان خدای خوبم .....

این نگران شدن های کوچک و گه گاهی ام را  نکند  یک وقت پای بی ایمانی ام به خودت بگذاری ......

نا امید اگر میشوم  به حساب کم کاری خودم است. نه اینکه زبانم لال رحمت و کریمی ات را باور ندارم !

پایم اگر می لغزد قبول دارم .....اما به تک تک اسماء زیبایت ایمان دارم و عشق میورزم .....یا جمیل و یا عزیز !