به نام خدای همه ی وقت ها

بعضی وقت ها از بعضی ها خیلی خیلی حرصم میگیرد ....

بعضی وقت ها به خدا التماس میکنم که به داد فلانی برس !یعنی من از خدا دلسوز ترم؟

بعضی وقت ها دوست دارم بروم به کسی رک حرفم رابزنم و بی اینکه هیچ حرفی بشنوم برگردم

بعضی وقت ها دلم برای کسی که نمیشناسمش تنگ میشود ...

بعضی وقت ها دلم میخواهد از خیلی ها خیلی چیزها را بپرسم .......

بعضی وقت ها به سرم میزند که در این وبلاگ رو تخته کنم ........

بعضی وقت ها دلم میکشد که الکی بنویسم و بی هیچ مقدمه تمامش کنم .......

درست مثل بعضی وقت ها که همه چیز بی مقدمه تمام میشود