" بسم  الله العالمین "

١)قران روی میز را برمیدارم ..

٢) خاک گرفته است  

٣)فقط ٨ روز است که از رمضان میگذرد  

۴)خدارا به اسم عظیمش قسم میدهم که شیطانِ قران نخواندن های مرا باز در غُل و زنجیر کند

۵)دلم میگیرد یک لحظه

۶)دعایم را پس میگیرم

٧)نه خدایا ،بگزار باشد این شیطانِ قران نخواندن های من

٨ )میخوام ثابت شود برایم ، برایت و برایش که تو فقط"ربِ شهر ِ رمضانِ"  من نیستی

٩)تو ربِ تمام روزهای منی خدا ! چه شیطانی باشد و چه نباشد

١٠)مگر وجودش کم میکند از خدایی تو ..... از بندگی من ؟!

١١)بگذار بلند بگویم تا بشنود :

١٢)عاشقانه میخوانم کتابت را ، چه باشد شیطان و چه نباشد ......