بسم الله

خدا بعد از آن که ابراهیم(علیه السلام ) نفس خود را قربانی کرد به او گفت :"قربانی تو پذیرفته شد " نه بعد از قربانی کردن میش .....

و اینکه ما چگونه قبل از قربانی کردن نفسمان توقع قبول شدن قربانی کردن میش را داریم ! سوالیست بَس مهم !

پ.ن:

خواستم بگم  بیایید توی عید قربان نفسمون رو قربانی کنیم یا حداقل حالشو بگیریم ...گریه اش بندازیم .....