تا حالا شده یه کی رو خیلی دوست داشته باشی؟

تا حالا شده عاشق یکی شده باشی ؟

تا حالا شده نتونی به یکی بگی دیوونشی؟

تا حالا شده فکر کنی که طرفت دوست نداره ؟

تاحالا شده اونی رو که عاشقشی اذیت کنی ؟

تاحالا شده صد بار ازش عذر خواهی کرده باشی ؟

تاحالا شده بازم کارایی رو که دوست نداره انجام بدی؟

تا حالا شده وقتی می خواد باهاش حرف بزنی بگی وقت ندارم؟

تاحالا شده همه اش به طرفت بدی کرده باشی ولی اون به تو خوبی کرده باشه؟

تا حالا شده جلوش زار زار گریه کنی و اون ناز تورو بکشه ؟

تا حالا شده دیگه نتونی طاقت بیاری و بهش بگی:

          خدا دوستت دارم!!