دوست دارم آنقدردر آغوشت بمانم تاگرمای

 

 وجودت ذوب کند مرا قطره قطره !!

 

خدای خوب و مهربانم

                                                  

                                                     درآغوشم بگیر......