آقا من خیلی هارو دیدم که مسلونن ولی به قول معروف مسلمون شناسنامه ای مسلمونی که از اسلام فقط نماز و روزه اش رو بلده تازه اونم شاید مسلمونی که نه قیافه اش به مسلمون می بره نه صحبت کردنش  نه علایقش نه اخلاقش نه لباس پوشیدنش آقا هیچیش به مسلمون نمی خوره من نمی گم همه باید مثل امام ها یا بزرگان دین باشیم اما حد اقل ظواهر رو که می تونیم رعایت کنیم .نمی تونیم؟حداقل می تونیم تو روز 4 رکعت نماز بخونیم که حد اقل می تونیم یه کم همچی یه نموره اخلاق بدمون رو مهربون کنیم حداقل می تونیم یه کم ادای مسلمونا رو در بیاریم که ..............توقع زیادیه ؟توقع زیادی خدا ازمون داره که می خوایم  صبح پاشیم دو رکعت نماز بخونیم ؟اگه دوست مجازی اینترنتی مون(که هیچ سشودی واسمون نداشته ) بهمون گفته بود ساعت 3 نصف شب آن شو که از دونیم منتظرش بودیم ........حالا اگه خدات بخوات دو کلوم باهامون صحبت کنه وقت نداریم .....نه واستا  اصلا مگه ما کی هستیم نکنه فکر می کنیم اگه نماز نخونیم مثلا خدا بهش بر بخوره ........البت ممکنه بهش بر بخوره که چرا این بنده ام منو فراموش کرده ولی ازین که جلوش با اون قیافه مون خم و راست نشیم فکر نکنم ناراحت بشه .....بیاین یکم از امروز فکر کنیم .....فقط یه زره نمی گم بشین 6ساعت درباره چگونگی حل یه مسئله فیزیک فکر کن دارم میگم بشینیم فکر کنیم که ما کی هستیم و خدا کی هست ؟ما واسه خدا چی کار کردیم و خدا واسه ما چی کار کرده؟

همين!

اونوقت اگه یه زره دلت گرفت  برو مفاتیح و باز کن یه مناجات با خدا بخون اونوقت می بینی اشکهایی که سالها زندانی شون کردی چه طوری پشت سر هم پایین می آن.............