به نام خدا ي مهربون آره همون خداي مهربوني که بعضي ها باتموم بي انصافي خشمگين معرفي اش کردند

خدايي که همين نزديکي هاس خدايي که از رگ گردن به ما نزديک تره خدايي که روح ما از اوست و

خدايي که منتظره تا بنده هايي که رفتند دوباره برگردن .................

همين