گذشت !!

بقیه اش هم میگذره

به همین زودی

تو یه چشم به هم زدن

اصلا باورت میشه ؟

یازده روز گذشت یازده روز گذشت ازون ماهی که سیصدو سی پنج روز منتظرش بودی

منتظر افطارهاش منتظر سحر هاش منتظر گرسنگی هاش منتظر خوبی هاش

این بیست روز مونده رو قدر بدون یه هو دیدی گفتن فردا عیده فطره اونوقت باید کلی صبر کنی تا دوباره ماه رمضون برسه بعد نگی نگفتیا!!

راستی وقتی خییلی دلت اسمونی شد یاد منم باش !یه دعا ی کوچولو فقط همین