اقا ماه رمضون رفت برا خيلي هامون خييلي چيزهاي ديگه هم رفت همراه ماه رمضون خدا هم رفت ،قران خوندن هم رفت ،سحر دعا خوندن هامون هم رفت ،تعقيبات بعد از نمازمون هم رفت،گناه نكردن هامون هم رفت ،كنترل چشممون هم رفت ،رعايت حجابمون هم رفت،انگار همين يه ماه حاليمون بود يه خدايي هست كه نگامون ميكنه خدايييش حال نداد بهمون گناه نكردن ؟خدايش نمازاي باصفاي تو اين ماهمون چقد با حال بود !!نه جدا دلمون تنگ نشد برا خدا ؟برا شب قدراش؟ برا تحمل گشنگي هاش؟ فقط به خاطر خدا ؟!!منه پرگناه رو سياه كه دلم لك زده برا ربناي دم افطار البت تقصير خودمونه كه حال و هواي رمضون رو نداريم وگرنه در خونه خدا هميشه بازه نه؟!!

امشب سحر وقتي پاشدي نماز صبح بخوني يه نيگاه به اسمون بنداز يادمون بياد خدا داره نگامون ميگه فردا هه رو يه گناه كه پيش اومد جلوش واستا و انجام نده اونوقت اذون مغرب  رو كه گفتن يه لحظه مشامت پر ميشه از عطر رمضون!!بههههه چه كيفي داره !!مثل خوردن يه ميوه توفصلي كه اون ميوه پيدا نميشه!