عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید!

                                                                        (امام خمینی)

فکر کنیم خدا داره میبینتمون ..........میشنوه چی میگیم ........میبینه چی گوش میدیم ......میبینه به چی نگاه  میکنیم ......کارای خوبمون و میبینه کارای بدمون رو هم میبینه

اگه به رومون نمی یاره از مهربونیشه ......اگه همیشه به جای عصبانی شدن روی خوش نشونمون میده مال رئوف بودنشه .........خدا هست همین نزدیکی ها ،به خدا

                                                  خدا هست!

پ.ن:یکی نیست اینارو هر روز به من گوش زد کنه؟!