.

ایمان مگر نیاوردی؟

به کتاب پیامبرت ؟

نه....

به کتاب خدای ات مگر ایمان نیاوردی؟

مگر(( فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ))

را نخواندی ؟!

پس چرا از غیر از او توقع داری جواب دادن به نیکی هایت را؟!

.

پ.ن:تورجه آیه رو میخوای ؟برو بخون قرآن رو پیداش میکنی!این چیزی نیس من بخوام برات ترجمه اش هم بکنم