پشت سر فریبگاه فتنه خیز کوفه است و پیش رو شهر شوم شام ...!

کاش در بین کوفه و شام منزلی به نام نصیبین نبود و سجاد در این منزل با غل و زنجیر از مرکب فرو نمب افتاد

کاش منزل ((جبل جوشن)) ی در نزدیکی شام نبود و زنی از اهل بیت به ضرب تازیانه ما موران کودکش سقط نمی شد

کاش ((عسقلان))ی در کار نبود و دخترکی از مرکب نمی افتاد و زیر دست و پای شتران نمی رفت و با مرگش جگر تو را نمی گداخت

وکاش شام نبود .......

ن:سید مهدی شجاعی (آفتاب در حجاب)