.

اینو ببین هیییییییچی نگو نه فحش بده به ممالک غربی و نه گله کن که چرا اقا نمی آید  فقط حق داری افسوس بخوری نه برای این دختر که در یک کشور غربی روسری از سرش میکشند  نه .......

برای او افسوس بخور برای او دل بسوزان و برا اوخون ببار که در دانشکده یک مملکت اسلامی عفتش رابه باد میدهند عده ای میخندند و عده ای مثل من خفه خون میگیرند و هیییییییییچ غلطی نمی کنند

.

.

تمام عمر اگر گریه کنیم کم است به خدا کم است به خدا کم است به خدا کم است !!!

.

او که مظلومانه بغض کرد میان قهقهه های هم کلاسی هایش :

http://www.rahpouyan.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5812