ديشب يه مجلسي بودم که سخنرانش مي گفت خدا بعضي موقع هاخداي ناز کنه و بعضي موقع ها خداي ناز کش !

اون موقعي که خدا ناز کش اون موقعي هس که تو هنوز نيومدي و هنوز اون دور دورايي که خدا مي گه عزيز دلم بيا من منتظرتم نمي دوني چقد دوست دارم ولی وقتي اومدي خدا ازت توقع بعضي کارا رو نداره يعني ممکنه اگه يه کناه که به نظرت کوچيکه رو انجام بدي خدا ناراحت شه و ديگه محلت نزاره چون خيلي روت حساب مي کرده!

 پس بياين از امروز تمرين کنيم تا يکم توقع هاي خدا رو نسبت به خودمون بالا ببريم يعني اون قدر رو خودمون کار کنيم که خدا از ما توقع کوچکترين گناه و خطايي رو نداشته باشه وقتي اون توري شد ديگه خودمونم رومون نميشه گناه کنيم