جگرم میسوزد، از آن ته ته دلم میگیرد ..!

وقتی حدیث پیامبر را که "هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است "را می شنوم

تداعی زمین خوردن پیامبر و فاطمه

یاد آوری میخ دری که همان آن که به سینه فاطمه فرو میرود به سینه پیامبر هم .....

و تصور اینکه علی(ع) همان سان که فاطمه را بر زمین میبیند پیامبر را با او بر زمین فتاده میبیند

تمام وجودم گر میگیرد .........درونم پر از گدازه  می شود  !

سرم را به دیوار میگذارم و آرام زمزمه میکنم :

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و تابع له علی ذلک

اللهم .........اللهم ......