گویند که در ظهورت تنها دو دسته اند

که رجعت میکنند :

 مومن محض و کافر محض !

             مومن محض که  نمی شوم آقا !

   آخر برای دیدنت

               مجبور به کُفرم می کنی .....!

.

.

.