در گوشی :

آنچه امید به آمدنش را داری.....

                                         به تو نزدیک است!

 و

 مرگ

 از همه نزدیک تر !

.