ــ به نام او

هیچ چیز اتفاقی نیست !

                        تو عبرت ها را بیاب ....

دقت ....هیچ چیز