بسم الله الغفار

ثانیه

همان کوچکترین واحد شمارش زمان ..آقا جان ثانیه را فرض کن .....یعنی به اندازه اینکه بگویی "بشمار یک "...این شد یک ثانیه

حالا قلمت را بردار .....ببین میتوانی با یک "بشمار یک" گفتن نقشی بزنی ؟!!

من میگویم میتوانی ...سند هم میاورم :

بنشین ....آها ....یقه کت ات را هم صاف کن ...آهان خوب شد

بگو

 سییییییییییییییب

یییییییییک..........دوووووووووو ........سه

چیریک

تحویل بگیر !

این هم نقشی که تو  در یک ثانیه زدی ....

مواظب ثانیه هایت باش ! نقشی بزن که ارزش ثانیه را کم نکند !

.