هوالمحبوب


چه کسی خواهد دید
مردنم را بی تو ؟

بی تو مردم ، مردم

گاه می اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید ؟
آن زمان که خبر مرگ مرا
از کسی می شنوی ، روی تو را
کاشکی می دیدم
شانه بالازدنت را بی قید
و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد
و تکان دادن سر را که
عجیب !

‌عاقبت مرد ؟!!
افسوس
کاش می دیدم
من به خود می گویم:


” چه کسی باور کرد
جنگل جان مرا
آتش عشق تو خاکستر کرد ؟ “


حمید مصدق