اخطا ريه!

سلام خدا

يه راس مي رم سر اصل مطلب اي بابا هر چي ما هيچي نمي گيم شما هم كاري به كار مانداريدا

بابا خدايي گفتن بنده اي گفتن امامي گفتن نمي خاين كمكم كنيد بگين نمي خوايم چرا معطل مي كنين يعني چي ؟هر آ دم شا لا تان بد بختي هم بود ديگه اعتكاف كه مي اومد آدم ميشد اما انگار همه دنيا دست به دست هم دادن كه من آدم نشم خيل خوب ولي چن نفر به يه نفر با با ماهم آدمميم (از اون لحاظ) باشه هر چي باشه يه قيامتي هم هس كوه به كوه نميرسه

ولي بنده به اماماش ميرسه اين ديگه آخرين اخطاره اگه كمكم نكنيد آدم بشم جدي جدي اون دنيا جلوتون و مي گيرم

حقم دارم اي بابا نا سلا متي ما مسلمون شديم كه شما كمكمون كنيد نكنه ما هم بايد مث كافرا جون بكنيم و تو گناه بميريم خلاصه اينكه من ديگه به اين جام رسيده ديگه حوصله ي رو سياهي هاي پشت سر هم و ندارم كم آوردم

مي خواين كمك كنيد بسم ااگه هم براتون مهم نيس خوب بزارين من اون قدر توگناه قلت بخورم كه ديگه بيرون نيام

ولي اينو بدونين حالا كه شما خوب هستيد بايد زكاتشو بدين و دست ما بدارو هم بگيريد خلاصه از ماگفتن بود

خدا كه خود به خودي حافظ شما هس پس خدا حافظ من نخند