به نام خدا

از همان روز اول جریمه نوشتن هایش شروع شد ........

هر روز باید مقدار مشخصی را تکرار میکرد !

از آن جریمه هایی که هر یک بار نوشتنش را دوست داشت !

ولی بعد از اینکه جریمه هایش تمام میشد بازهمه انچه را که نوشته بود  فراموش میکرد

برای همین هم بود که باز روز بعد باید از روی هر سرمشقی10 بار مینوشت!

امروز باز سجاده ی مشق اش را باز کرد .

دست هایش را بالا برد و شروع کرد به جریمه نوشتن از روی مشق هایی

که خارج از کلاس فراموش شان میکرد :

الله اکبر .

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین .الرحمن الرحیم .مالک یوم الدین

ایاک نعبد و ایاک نستعین