" یا رئوف "

 

باران که می بارد دو حالت دارد :

١-اگر چترت را باز کنی خیس نمیشوی !

٢-اگر چترت را ببندی خیس می شوی .....خیس خیس !

شب قدرهم که میشود دو حالت دارد :

1-...........

2-...........

اگر خیس نشدی وقتی باران بارید، دلیل اش خشکی باران نیست .....

 چترت را ببند !