"بسم رب الرئوف"

  گاهی اوقات نه ،   خدایا

انگار همیشه مثل یک بچه ی لجباز و بهانه گیر می شوم !

حکمتت را که موقع طلب اب نبات نمیفهمم ،قهر میکنم بهانه میگیرم،حرفهایت را

 گوش نمیدهم ..

تا شاید راضی شوی به آب نباتی که برای درد گلویم ضرر دارد!

 اما تو کوتاه نمی آیی از دوست داشتنم ....

.دوستم میداری و تاب می اوری بد عنقی هایم را

و چقدر خجل می شوم وقتی کمی بزرگ تر می شوم ! و میفهمم چرا ....

آن وقت سرم را که از شرم پایین انداختم تو با دستانت بالا می اوری !

.و من باز همان بچه لجبازو بهانه گیر  میشوم .....هنوز هم قهر میکنم وقت طلب کردن ابنبات هایی که فقط اسمشان عوض شده است.....

میدانم به دل نمیگیری مهربانم .....

زود شرمنده ات میشوم خدا !

.

.